Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Muzeja grada Rijeke.

Osoba za kontakt:

Službenik za informiranje – Ana Sabljak, dipl.iur.
Telefon: 051/351-092 i 051/336-711
E-mail: ana.sabljak@muzej-rijeka.hr
Odluka o određivanju službenika za informiranje |

Radno vrijeme:

Od ponedjeljka do petka od 8,00-16,00 sati

Način predavanja zahtjeva:

Pisanim putem –
 • poštom na adresu:
  Muzej grada Rijeke
  Službenik za informiranje                                                                        Muzejski trg 1/1
  51000 Rijeka
 • putem elektroničke pošte:
  info@muzej-rijeka.hr
   ili
  ana.sabljak@muzej-rijeka.hr
 • faksom na broj:
  051/336-521
Usmeno –
 • Zahtjevom na zapisnik svakim radnim danom u prostorijama Muzeja
 • putem telefona na broj: 051/336-711