Očeva država - majčin sin / Fathers's state - mother's son
Očeva država - majčin sin / Fathers's state - mother's son
Očeva država - majčin sin / Fathers's state - mother's son Hans Gross - život za kriminologiju / Hans Gross - life for criminology "Patrijarsi" i sinovi / "Patriarch" and sons

Uvod - o izložbi

Očevi zakoni. Hansi Otto Gross, Sigmud Freud i Franz Kafka naziv je izložbe postavljene 2003. u Grazu - te godine europskom kulturnom prijestolnicom. Hans i Otto Gross, Sigmund Freud i Franz Kafka. Četiri osobe koje povezuju susreti kao i bavljenje zakonom i kaznom, likom oca, patrijarhatom i državom, kao i odnosom osobnog i intimnog prema zajedničkom i općem. Četiri osebujne osobe pojavljuju se u spletu odnosa između kriminologije i psihoanalize, anarhije i revolucije, a među njima su posebno zanimljivi dvojica manje poznatih - Hans Gross (1847. - 1915.) i Otto Gross, otac i sin iz Graza. Hans Gross, utemeljitelj kriminologije kao znanstvene discipline i njegov anarhističko-revolucionarni sin, psihoanalitičar Otto Gross, bili su početkom 20. stoljeća u paradigmatskom konfliktu otac - sin: patrijarh protiv svoga sina koji se zalaže za matrijarhat. Hans Gross, na primjer, smatra da na jadranskim otocima treba osnovati kažnjeničke kolonije za sve one koji kvare urednu sliku tadašnjeg austro-ugarskog društva, a njegov sin, idejni začetnik slobodne ljubavi, u isto doba kao jedan od najranijih turista dolazi na Rab i Lošinj i začinje - nudizam. Na izložbu u prizemlju Očeva država - majčin sin (autor Gerhard M. Dienes, znanstveni suradnik Landesmuseuma Joanneum u Grazu) nadovezuju se dvije podosta različite izložbe na prvom katu - Život za kriminologiju (autor Gernot Kocher, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta Karl Franzens u Grazu), govori o Hansu Grossu i njegovu radu, a Izložba Patrijarsi i sinovi (autor Ervin Dubrović, ravnatelj Muzeja grada Rijeke) o sukobu riječkih očeva i djece u kontekstu sukoba ideologija prvih desetljeća dvadesetoga stoljeća.

Uvodna vitrina
U vitrini je izložen primjerak jednog od prvih njemačkih izdanja znamenitog Priručnika za istražne suce Hansa Grossa, kao i najnoviji hrvatski udžbenici iz kriminalistike (u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci) u kojima je također naglašena važnost osnivača kriminalistike.

Muzej grada Rijeke / Landesmuseum Joanneum / Karl Fransens Universität

Introduction - about the exhibition

Father's Laws: Hans and Otto Gross, Sigmund Freud and Franz Kafka is the name of the 2003 exhibition in Graz, which was Europe's Culture Capital that year.
Hans and Otto Gross, Sigmund Freud and Franz Kafka. Four people connected through encounters, through law and punishment, the image of the father, patriarchate and state, as well as the relationship between the private and the public.
Four intriguing people appear in the net of criminology and psychoanalysis, anarchy and revolution. The two less known are particularly interesting - Hans Gross (1847-1915) and Otto Gross - father and son from Graz.
Hans Gross established criminology as a scientific discipline, and his anarcho-revolutionary son, Otto, was a psychoanalyst. Their conflict was a paradigmatic conflict between a patriarchal father and a son who supports matriarchate. Hans Gross, for example, believes that penal colonies for all who disturbed the perfect picture of Austro-Hungarian society should be established on Adriatic islands, while at the same time, his son, the initiator of free love, comes as one of the first tourists to Rab and Lošinj and starts the cult of nudism.
The exhibition on the ground floor, Father's State - Mother's Son (author: Gerhard M. Dienes, Landesmuseum Joanneum, Graz) is connected with the two rather different exhibitions on the first floor - Life for Criminology (author: Gernot Kocher, Faculty of Law, Karl Franzens University, Graz), which tells us about Hans Gross and his work, and Patriarchs and Sons (author: Ervin Dubrović, City of Rijeka Museum) focuses on the ideological conflict between fathers and sons in Rijeka at the beginning of the 20th century.

The first showcase
On display: one of the first German editions of the celebrated Handbook for Coroners by Hans Gross, as well as the newest Croatian criminology textbooks (published by the Faculty of Law, Rijeka), which also stress the importance of Hans Gross.

Hans Gross - Otto Gross

Hans Gross - borac protiv zla
Hans Gross (1847.-1915.) započinje karijeru kao istražni sudac. Opsjednut je pomnim pregledom, kategoriziranjem i analizom dokaznog materijala tisuća kriminalističkih slučajeva, nastojeći njihovo razrješavanje postaviti na znanstvenu osnovu. Uz otkrivanje počinitelja osobito ga zanima i psiha zločinca, pa je uz znameniti Priručnik za istražne suce (1893., u kasnijim izdanjima nazvan Priručnik za kriminalistiku), objavio i Kriminalnu psihologiju. Kao profesor kaznenog prava predaje na sveučilištima u Černovicama, na Njemačkom sveučilištu u Pragu, te u Grazu, gdje je na njegov poticaj 1913. kao prvi na svijetu osnovan Kriminalistički institut, s posebnom muzejskom zbirkom.

Otto Gross - borac za vlastitost
Otto Gross (1877.-1920.), liječnik, specijalizira se u područjima neurologije i psihijatrije, a 1902. postaje klinički asistent, te potom privatni docent za psihopatologiju u Grazu. Prve radove - o emocionalnim problemima pravde - objavljuje u očevu Arhivu za antropologiju zločina i kriminalistiku. Kazne smatra nužnim ali nepravičnim i okrutnim, te odbija očevu kriminološki racionaliziranu potrebu kažnjavanja. Vjeruje da prave uzroke psihičkih problema treba tražiti u sukobu između "osobnog i tuđeg", u napetosti između pojedinca i društva i želi ih znanstveno istražiti pomoću psihoanalize. Freud ga je smatrao jednim od svojih najoriginalnijih učenika. Sukobio se s Freudom upravo zato jer je psihoanalizu htio povezati s kritikom društva - dok je učitelj psihoanalizu vidio isključivo kao terapiju i govorio: "Mi smo liječnici i to želimo i ostati."

Hans Gross

 


Otto Gross

Hans Gross - Otto Gross

Hans Gross - fighting against the evil
Hans Gross (1847-1915) began his career as a coroner. He was obsessed with careful examination, categorisation and analyses of material of the thousands of crime cases, trying to set a scientific base for solving them.
Besides finding the criminal, he was also interested in their psychology, so together with the Handbook for Coroners (1893) he also published Criminal Psychology.
As a professor of criminal law he thought at the universities in ^ernovice, German University in Prague, and in Graz, where he established Institute for criminology with a special museum collection.

Otto gross - figting for the individual
Otto Gross (1877-1920), physician, specialized in neurology and psychiatry, in 1902 became clinical assistant and then private docent for psychopathology in Graz. His first works - about emotional problems of justice - were published in his father's Archive for anthropology of crime and criminology. He thought punishment inevitable, but unjust and cruel, and refuses his father's rational need for punishment.
He believes the real causes of psychological problems should be sought in the conflict between personal and foreign, between individual and society - and wants to explore them through psychoanalysis.
Freud considered him to be one of his most original students. However, he argued with Freud because he wanted to connect psychoanalysis with the critique of society - while Freud saw it exclusively as a therapy, saying: "We are physicians, and we want to remain physicians".

Potjernice - Freud, H. Gross, O. Gross, Kafka

Sigmund Freud
Optužbe: Zloporaba droga, pružanje otpora policiji, osnivanje psihoanalitičke udruge, tumačenje ocoubojstva i incesta, klevetanje države, vjere i kulture.

Hans Gross
Optužbe: Sudjeluje u progonu Cigana, zagovara kažnjeničke kolonije, stavlja pod skrbništvo i prisilno internira vlastitog sina, osniva kriminalističke institucije i razvija policijske mjere, širi kriminalističku literaturu.

Otto Gross
Optužbe: Zloporaba droga, krijumčarenje saharina, pomaganje pri samoubojstvu i sudjelovanje u ubojstvu trovanjem vlastitih ljubavnica, djelovanje u anarhističkim udrugama, Namjerava osnovati Diamon - časopis za suzbijanje volje za vlašću. Dijagnoza (na osnovu nalaza niza liječnika): Neizlječivo opasan duševni bolesnik.

Franz Kafka
Optužbe: Kontakt s anarhistima, klevetanje države, pravosuđa, policije, vrijeđanje činovništva. klevetanje izvršenja kazne kao terora i ubojstva. Sumnja se da održava kontakte s traženim anarhistom Ottom Grossom i pripravan je priključiti mu se u borbi protiv očeva.

Zakon očeva - film
Film o uzajamnoj povezanosti i uzajamnom generacijskom i ideološkom sukobu i povezanosti između očeva i sinova, dvaju pravnika i dvaju liječnika. Otac Gross i Freud sukobljuju se oko tumačenja psihologije. Sin Gross suprotstavlja se očevoj rigidnosti i traži slobodu. Kafka je student prava kod Hansa Grossa u Pragu, ujedno u naglašenu sukobu s vlastitim ocem. Kafka i mladi Gross sreću se i susreću u ekspresionističkom i anarhističkom kružoku.

Sigmund Freud

Franz Kafka

Warrants - Freud, H. Gross, O. Gross, Kafka

Sigmund Freud
Charges: drug abuse, resisting the police, organizing psychoanalytic group, interpreting patricide and incest, slandering the government, religion and culture.

Hans Gross
Charges: contributes in the persecution of Gypsies, supports penal colonies, forcefully keeps his son in detention, organizes criminalistic institutions and develops police measures, spreads criminalistic literature.

Otto Gross
Charges: drug abuse, saccharine smuggling, helping with suicides and poisonings of his lovers, active in anarchist groups. diagnosis: incurable, dangerous psychic illness. Planned to publish Diamon - magazine for suppressing the will for power.

Franz Kafka
Charges: contacts with anarchists, slandering the government, law, police, insulting the administration. accusing the rightful punishment as terror and murder, suspected to be in contact with the wanted anarchist Otto Gross and ready to help him fight the fathers.

The Father's Law - the film
The film about the ideological and generation conflict between fathers and sons - two lawyers and two doctors. Fathers Gross and Freud argue about the interpretation of psychology, Otto Gross fights his father's rigidity and looks for freedom. Kafka was Hans Gross' student at the Faculty of Law in Prague, and at the same time in conflict with his own father. Kafka and young Gross meet in the expressionist and anarchist circles.

Očeva država

U zapadnjačkoj tradiciji otac se uvijek ponovno javlja kao zakonodavac ili čuvar zakona: kao monoteistički bog, kao utemeljitelj države i religije, kao tiranin ili diktator, kao vladar ili carski namjesnik, kao obiteljski despot, donositelj odluka, kao glava obitelji ili muž.
Car Franjo Josip, ovdje na reprezentativnoj slici u odori mađarskog časnika, i s mađarskom krunom Svetog Stjepana, na slici naslikanoj za Guvernerovu palaču - sjedištu riječkog mađarskog gubernija. Car kruta lika, očinski časnih sjedina, u odori s ordenima, "nadotac" je naroda svoje Carevine.

Očeva država / Father's State

Father's State

In the Western tradition, the father appears as the lawgiver or the law keeper: as monotheistic God, as the establisher of state and religion, tyrant, dictator, governor, despot, head of the family, husband.
The Emperor Francis Joseph, shown in the uniform of the Hungarian officer, with the Hungarian crown of St. Stephen, in a representative painting for the Governor's Palace - the seat of the Hungarian Province of Rijeka. The Emperor is rigid, with fatherly grey hair, with medals - as the supreme father of his Empire.

Otto Gross i kult majke zemlje

U Asconi na Brdu istine - Monte della Verita - kraj Lago Maggiore, Otto Gross može obožavati ono što njegov otac uvijek osuđuje: sve oblike odstupanja, otklona - ili dekadencije, kako se to tada naziva. Ovdje na mjestu kulta Majke Zemlje, postavlja svoje zahtjeve za matrijarhatom i slobodnom seksualnošću. Orgija kao kultni čin još uvijek brani pozitivni vrijednosni sud slobodnog matrijarhata o izvornom seksualnom trenutku. (Otto Gross)

 

Otto Gross and Mother Earth Cult

In Ascona, on the Mountain of Truth - Monte della Veritá - besides Lago Maggiore, Otto Gross can worship what his father condemned: all types of deviations or decadence, as it was called then.
Here in the place of the Mother Earth Cult, he sets his demands for matriarchate and free sexuality.
Orgy as a cult act still defends the positive value judgement of free matriarchate about primal sexual moment. (Otto Gross)

Majčin sin

Otto Gross postulira matrijarhat koji ženi jamči "ekonomsku, a time i seksualnu i ljudsku neovisnost o muškarcu". Vjeruje da bi se svi društveni problemi lako mogli riješiti uvođenjem matrijarhata. Je li matrijarhat ikad postojao? Čak i kad se pretpostavlja da je u pradavno doba ipak postojala nekakva autonomija žene u ekonomskom smislu, čini se da su na području politike i rituala dominirali muškarci. Slika majke s djetetom koji (nasuprot simboličkom ocu - Caru Franji Josipu u svečanoj odori) nagi i nezaštićeni ulaze u vodu. Sin, koji inače vodi uzaludnu borbu za oslobođenje od svoga oca, otima se ali ne može umaći ni svojoj zaštitničkoj majci. U borbi sina s ocem krije se zapravo čežnja za ocem. A sve kasnije partnerice Otta Grossa posta će zapravo zaštitničke "majke" koje on zato mrzi i protiv njih se bori - čak i doslovno ih pokušavajući otrovati.

Majčin sin / Mother's Son

Mother's Son

Otto Gross argues that matriarchate gives women "economic, and therefore also sexual and human independence from men". He believes that all social problems could be solved that way.
Did matriarchate ever exist?
Even when we suppose that in ancient times, the autonomy of women existed in economic sense, it seems that the area of politics and rituals was dominated by men.
The painting of a mother with child (across from the symbolic father - the Emperor Francis Joseph in parade uniform), who enter the water naked and unprotected. The son, who usually fights in vain to free himself from his father, struggles, but cannot escape his protective mother.
The fight between father and son has in its core the need for the father.
All the partners of Otto Gross will become protective "mothers" whom he hates and fights against them - even literally, trying to poison them.

Otoci ljubavi

Hans Gross hoće na Jadranu osnovati kažnjeničke kolonije - ali ne uspijeva. Otoci su u međuvremenu dobili turističku namjenu - i postali mjesta tjelesnog oporavka, uživanja i kupanja. Pokreti za promjenu načina života probili su tabue o tjelesnosti i seksualnosti. Pojavio se nudizam, pa i na otoku Rabu koji je slovio i kao stjecište pjesnika i sastajalište slikara krajolika. Otto Gross dolazi na Rab 1909. zajedno sa suprugom Friedom i sinom Peterom, s njima dolazi i Friedin ljubavnik Ernst Frick, švicarski anarhist, amaterski slikar krajolika Raba. Otto ponovno dolazi 1910. ovoga puta zajedno sa slikaricom Sophie Benz. Dolazi i na Mali Lošinj i u Rijeku gdje odsjeda u hotelu Europa na Rivi.

Otoci ljubavi / Love Islands

Love Islands

Hans Gross wants to establish penal colonies on the islands, but does not succeed. The islands achieved tourist image in the meantime, and became places of rest, enjoyment and sunbathing.
The movements for the change of lifestyle broke the taboos of sexuality. Nudism appeared. The island of Rab became the meeting point for poets and landscape artists. Otto Gross came there in 1909 with his wife Frieda and son Peter, and Frieda's lover Ernst Frick, Swiss anarchist, amateur landscape painter. Otto returns in 1910, this time with painter Sophie Benz. He visits Mali Lošinj and Rijeka, where he stays in the Europa Hotel on the coast.

Kažnjeničke kolonije

Hans Gross, pionir znanstvenog razrješavanja zločina, radi na budućnosti očišćenog svijeta. Slovi za najustrajnijega zagovornika kažnjeničkih kolonija. Njegov poznanik Robert Heindl obilazi niz kažnjeničkih kolonija na otocima u južnim morima, te u jednom od logora otkriva i stroj za pogubljenje, čiji je opis vjerojatno inspirirao Franza Kafku da napiše pripovijetku U kažnjeničkoj koloniji, u kojoj podrobno opisuje stroj. Hans Gross je svoje kolonije planirao na jadranskim otocima, a Ministarstvo pokreće istraživanja radi kupnje područja za deportaciju ili agrikolarnu kažnjeničku koloniju. Ništa od tih planova nije ostvareno - ali su ih zato ostvarile države koje su naslijedile Austro-ugarsku - Italija i Jugoslavija.

Jadranska obala - karta na stolu
Karta Jadranska obala s otocima prikazuje mjesta na kojima su trebale biti kažnjeničke kolonije - od otočića Sv. Andrija kod Rovinja u Istri, do Plavnika, otočića u Kvarneru i Mljeta na jugu, u dubrovačkom području. Fotografije iznad stola prikazuju potresne prizore iz talijanskog logora u Kamporu na Rabu iz 1940.-ih. Koju su godinu kasnije jugoslavenske vlasti osnovale zatvor za političke prijestupnike na nedalekom Golom otoku - ali tamo nisu snimljeni slični prizori.Penal Colonies

Hans Gross, the pioneer of the scientific approach to crime, works on the future of the cleansed world. He is the most fervent advocate of penal colonies. His friend Robert Heindl visited a number
of colonies in the South Seas, and in one of the camps he discovers an execution machine, the description of which probably inspired Franz Kafka to write his story In the Penal Colony, where he included a detailed description of the machine. Hans Gross planned to place his colonies on Adriatic islands, and the Ministry started to research the possibilities of buying an area of land for deportation or agricultural penal colony. The plans were not completed then, but they were later realised by the states that followed Austria-Hungary: Italy and Yugoslavia.

Adriatic Coast - the Map on the Table
The map of the islands shows the potential locations of the penal colonies - the island Sv. Andrija by Rovinj in Istria, Plavnik in the Bay of Kvarner, and Mljet in the south, in the Dubrovnik region. The photographs above the table show the shocking images from the Italian camp in Kampor on Rab, from the 1940's. A few years later, Yugoslav government built a jail for political prisoners on the nearby Goli otok - but no similar photographs were made there.

IMPRESSUM

Autori izložbe
Gerhard M. Dienes, Landesmuseum Joanneum Graz
Ervin Dubrović, Muzej grada Rijeke / Museum der Stadt Rijeka
Gernot Kocher, Karl Franzens Universität - Kriminalmuseum Graz

Dizajn izložbe
Gerhard E. Kuebel/Eberhard Schrempf

Dizajn deplijana
Vesna Rožman

Prijevod na engleski
Jelena Dunato

Likovni postav izložbe
Eberhard Schrempf
Vesna Rožman

Tehnički postav izložbe
Franz Adlassnig
Anto Kovačević

Rijeka, lipanj 2007.

Muzej grada Rijeke
Muzejski trg 1/1
51000 Rijeka
tel. 051 336 711
fax 051 336 521
www.muzej-rijeka.hr
Izložbu možete pogledati radnim danom od 10 do 13 i od 17 do 20, a subotom od 10 do 13 sati.

Muzej grada Rijeke / Landesmuseum Joanneum / Karl Fransens Universität

IMPRESSUM

Authors of the exhibition
Gerhard M. Dienes, Landesmuseum Joanneum Graz
Ervin Dubrović, Muzej grada Rijeke / Museum der Stadt Rijeka
Gernot Kocher, Karl Franzens Universität - Kriminalmuseum Graz

Design of the exhibition
Gerhard E. Kuebel/Eberhard Schrempf

Design of the brochure
Vesna Rožman

Translation into English
Jelena Dunato

Artistic layout of the exhibition
Eberhard Schrempf
Vesna Rožman

Technical set-up of the exhibition
Franz Adlassnig
Anto Kovačević

Rijeka, June 2007

Muzej grada Rijeke
Muzejski trg 1/1
51000 Rijeka
phone +385 51 336 711
fax +385 51 336 521
www.muzej-rijeka.hr
Exhibition opening hours:
moday-friday 10 -13 & 17 -20, saturday 10-13.

© 2007 MUZEJ GRADA RIJEKE