Skip to main content

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju

Uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju utvrđeni su odredbama Zakona o muzejima, Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju i Pravilnika o načinu i uvjetima uvida u muzejsku građu i dokumentaciju i zaštiti fundusa Muzeja grada Rijeke.

Muzejska građa i dokumentacija daje se na uvid radi njezine znanstvene i stručne obrade, izlaganja, objavljivanja, u publicističke svrhe, za potrebe nastavno-odgojnog procesa te u druge opravdane svrhe.

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju obuhvaća: pregled građe i dokumentacije, izradu preslika i presnimaka izvornika s ciljem njihove daljnje stručne i znanstvene obrade, objavljivanja i izlaganja.

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju koji ima za svrhu njezino korištenje u komercijalne svrhe uređuje se posebnim ugovorom između muzeja i zainteresirane strane, sukladno općima aktima muzeja i posebnim propisima.

Za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju zainteresirana osoba podnosi pisani zahtjev na posebnom obrascu.

Odobre­nje za uvid daje se u roku od 10 dana od podno­še­nja urednog zahtjeva.

Pretplatite se na newsletter i budite u toku s događajima u Muzeju grada Rijeke!

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Skip to content